Zapytanie z portalu WyszukiwarkaMieszkan.pl
Napisz nam czego szukasz, a bezpłatnie i niezobowiązująco przedstawimy dostępne oferty. Pamiętaj o podaniu nam preferowanej lokalizacji. (np.dzielnice)
Przesłanie zapytania wiążę się z akceptacją regulaminu.

Regulamin

Regulamin serwisu

1. INS NET Development Solutions  jest wydawcą serwisu internetowego wyszukiwarkamieszkan.pl oraz mapanieruchomosci.pl i jest podmiotem prawnym do zawierania umów dotyczących prezentacji treści i form reklamowych w wymienionych serwisach internetowych.

 2. Zamawiający – podmiot aktywny zarejestrowany prowadzący działalność na terenie Unii Europejskiej.

 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, która wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu.

 4. Inwestycja –budynki, domy, hale, powierzchnia biurowa, galerie handlowe, lokale użytkowe, pomieszczenia gospodarcze przeznaczone do sprzedaży, wynajmu, dzierżawy będące przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez zamawiającego.

5. Dane firmy – adres, telefon, www, email, LOGO – zakres reklamowy opisujący Zleceniodawcę w ww. serwisach.

6. Cennik – opisuje wycenę i zakres świadczonych usług przez ww serwisy.

7. Regulamin –określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisów.

8. Rozpoczęcie zlecenia  – następuję od momentu przyjęcia zlecenia, podpisania umowy w formie pisemnej lub ustnej.

§1. Postanowienia ogólne

1. Zamieszczanie ogłoszeń wymaga zawarcia umowy pisemnej lub ustnej,  podpisania zlecenia prezentacji i uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem.

2. INS NET Development Solutions nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, w tym również za rzetelność i prawdziwość treści ogłoszeń.

3. INS NET Development Solutions nie ponosi odpowiedzialności za transakcje handlowe swoich zleceniodawców.

§2. Rejestracja

1. Warunkiem zamieszczania ogłoszeń w ww. serwisach jest poprawna rejestracja Zleceniodawcy.

2. Proces poprawnej rejestracji opisuje formularz na stronie serwisu.

3. Zamawiający ma obowiązek aktualizowania danych w trakcie trwania zlecenia. Okres aktualizacji danych i ich częstotliwość określa Zleceniodawca.

4. Zleceniodawca ma możliwość otrzymania indywidualnego loginu i hasła do własnych danych inwestycji, którymi może samodzielnie zarządzać w trakcie trwania zlecenia.

5. Zleceniodawca, rejestrując się w ww. serwisach wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od INS NET Development Solutions.

§3. Zamieszczania ogłoszeń

1. Zamieszczenie ogłoszenia w serwisie jest możliwe po podpisaniu umowy o współpracy, nadaniu indywidualnego loginu i hasła klientowi oraz poprawnej weryfikacji. danych.

2. Prezentacja inwestycji zakłada prezentację danych, grafik, zdjęć, kreacji banerowych, filmów video, innych inter-aktywnych form reklamowych.

3. Warunkiem edycji ogłoszenia w serwisie jest poprawnie sporządzone i podpisane przez osoby reprezentujące Zleceniodawcę zlecenie, pieczątka firmowa. 

4. Niedostarczenie zlecenia może skutkować usunięciem przez Serwis prezentacji Zamawiającego.

5. Wynagrodzenie za prezentację ogłoszeń w Serwisie winno być dokonane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rejestracji inwestycji lub ogłoszeń nieruchomości w Serwisie. Dopuszczalne jest ustalenie z klientem indywidulanego terminu płatności.

6. Za wykonane usługi Zleceniobiorca wystawia Zleceniodawcy fakturę VAT 23 % (procent)

7. INS NET Development Solutions zobowiązuje się wystawić i przesłać fakturę na wskazany adres e-mail Zamawiającego w terminie do pierwszego dnia rozpoczynającego cykl, o którym mowa.

Faktura VAT, na podstawie której dokonywana jest płatność, może być wysłana pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail i nie wymaga podpisu ze strony wystawcy ani też Zamawiającego.

8. Akceptacja danych w serwisie trwa dwa dni robocze i od tego czasu ogłoszenie zostaje wyemitowane.

9. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje.

10. Istnieje możliwość wyróżnienia ogłoszenia przez dokupienie wybranych opcji z cennika.

11. Każde ogłoszenie oraz prezentacja inwestycji i inwestora są zamieszczane w Serwisie na czas nieokreślony i mogą zostać rozwiązane w trybie określonym w zleceniu prezentacji z Zamawiającym.

§4. Korzystanie z serwisu i odpowiedzialność

1. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanych ogłoszeń, w szczególności za to, aby nie naruszały one przepisów prawa oraz zasad opisanych w niniejszym Regulaminie, za zgodność treści ogłoszeń ze stanem faktycznym.

2. INS NET Development Solutions nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Zamawiających ogłoszeń, ani za szkody powstałe w wyniku podania w ogłoszeniu niepełnych danych, treści nieprawdziwych, czy zapewnień  o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisach MapaNieruchomosci.pl oraz WyszukiwarkaMieszkan.pl bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.

3. INS NET Development Solutions zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bez zgody Zleceniodawcy w przypadku stwierdzenia ogłoszenia upadłości Zleceniodawcy.

4. Zamieszczane w serwisie Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych.

5. INS NET Development Solutions Zleceniodawca oraz Użytkownicy wyłączają w stosunkach pomiędzy sobą wszelką ewentualną odpowiedzialność INS NET Development Solutions za szkodę spowodowaną nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania Serwisu.

6. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się również działanie lub zaniechanie działań, prowadzące do jego obejścia.

7. INS NET Development Solutions nie odpowiada za brak dostępu do danych spowodowany siłą wyższą, taką jak awaria łącz internetowych bądź serwera.

8. Serwis nie odpowiada za utracone dane wysłane przez Zamawiających i Użytkowników.

§5. Dane osobowe

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 Dz.U. 133 poz. 883, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez INS NET Development Solutions oraz udostępnianie podmiotom współpracującym z INS NET Development Solutions jego danych osobowych w celu przedstawiania ofert oraz na ich umieszczenie w bazie firmy, w tym w celach statystycznych.

2. Użytkownik ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych.

3. Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz. U. 144 poz. 1204, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez INS NET Development Solutions oraz podmioty współpracujące na swój adres elektroniczny lub numer telefonu.

4. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez przesłanie go na adres e-mail: ##qxjgd#at#bpepcxtgjrwdbdhrx.ea##

§6. Odstąpienia od zlecenia prezentacji

1. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od zlecenia w terminie 5 dni od daty jej zawarcia.

2. Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć umowę w terminie przewidzianym w umowie.

3. Wypowiedzenie umowy ma skutek w przypadku uregulowania należnych na podstawie umowy zobowiązań finansowych na rzecz Zleceniobiorcy. W przypadku niezapłacenia za należne faktury w okresie trwania zlecenia, wypowiedzenie umowy nie jest aktualne i nie stanowi zakończenia świadczenia usługi. Dopiero fakt zapłacenia wszystkich faktur i braku zalegania jest podstawą do przyjęcia wypowiedzenia umowy o współpracy ze skutkiem zakończenia współpracy. Podpisując zlecenie Zleceniodawca zgodnie akceptuje warunki regulaminu serwisu. Po spełnieniu ww. warunków wypowiedzenie umowy nabiera mocy prawnej i biegnie od daty ostatniego wymaganego wpływu należności z tytułu zobowiązań. 

 

 §7. Reklamacja

1. Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia ogłoszenia. Po tym terminie mija prawo do uznania reklamacji.

2. Reklamacje proszę zgłaszać na adres: ##qxjgd#at#bpepcxtgjrwdbdhrx.ea##  lub listownie na adres spółki.

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 3 dni robocze od daty otrzymania zgłoszenia.

§8. Postanowienia końcowe

1. INS NET Development Solutions ma  prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w serwisach.

2. Regulamin  obowiązuje od dnia 1.10.2017 roku.